تاريخ : | | نویسنده : مدیر

در سفالین کوزه ی رندان به خاری منگرید 

کاین حریفان خدمت جام جهان بین کرده اند

 

.....

یار با ما بی وفایی می کند

بی سبب از ما جدایی می کند

 

.....

 

چنین است رسم سرای درشت

گهی پشت به زین و گهی زین به پشت

 

......

 

دردیست غیر مردن ، کان را دوا نباشد

پس من چگونه گویم کاین درد را دوا کن

 

......

 

همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی

که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی

 

........

 

هشیار کسی باشید ، کز عشق بپرهیزد
وین طبع که من دارم ، با عقل نیامیزد

 

...........  • راه بلاگ | تک تاز بلاگ