شروینسا

. من از تنهایی برگی می ترسم که سالها گوشه قاب آویزان است .

شهریور 94
2 پست
مرداد 94
2 پست
بهمن 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
4 پست
آبان 91
4 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
4 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
4 پست
اسفند 90
6 پست
بهمن 90
5 پست
دی 90
6 پست
آذر 90
11 پست
آبان 90
9 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
4 پست
مرداد 90
3 پست
تیر 90
4 پست
خرداد 90
10 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
6 پست
دی 89
7 پست
آذر 89
15 پست
آبان 89
12 پست
مهر 89
24 پست
شهریور 89
12 پست
مرداد 89
15 پست
تیر 89
13 پست
خرداد 89
12 پست
اسفند 88
24 پست
بهمن 88
8 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
4 پست
دی 87
6 پست
آذر 87
6 پست
آبان 87
2 پست