تناسل

تناسل مانند پیستون موتوری است که برای حرکت به عقب و جلو می رود – تناسل مانند کودکی است که از بی قراری به بالا و پایین می پرد – تناسل مانند شیر آبی است که قطع و وصل می شود – تناسل مانند خودکاری است که با نوک خود بر روی کاغذ فشار می آورد – تناسل مانند نشانگر موسی است که با همه جای کامپیوتر کار دارد – تناسل مثل پوتین است که وقتی به پای سرباز  می رود شاید ساعت ها آن تو بماند – تناسل مانند فشار یک جنس رو جنسی دیگر است .

تناسل را دوست دارم ( آلتش را هم )

/ 1 نظر / 18 بازدید