Danger keep out

فرودگاهی بدون پرواز

و برج مراقبتی بدون اپراتور

تنها هوا گرم است 

و پرنده هایی که منتظر پرواز هواپیما هستند

تا از شرط بندی برای  دانه های بیشتر

دنبال موتور آن پرواز کنند

بازی مرگ و زندگی .

و من تنها تابلو ای هستم که خطر را می فهمد

خطر را می فهماند

/ 0 نظر / 24 بازدید