عید ها

عید چیه ؟

می گن اول بهاره!

یا چند روز از سال که آدما خوش می گذرونن

یا یه موقعی که باید بری دید وبازدید !

کی می دونه ؟

شاید همه ی این چیزایی که می گن باشه ، اما برای من که 1/1/89 توی پادگان نگهبان بودم

 عید معنی دیگه ای پیدا کرد

معنی دوری !

معنی دلتنگی !

/ 1 نظر / 5 بازدید