باز هم تو

 باز هم من و تو

دست من وگیسوی تو

چنگ من و ریسمان زلفت

دست من و گرمای تنت

چشم و من و باریکه ی صورتت

بوسه من و گونه های تو

و لبریز شدم از احساس

حتی زمانی که حواست جای دیگر بود

حس بو کردن تو

و کنار گرفتن نگاهم از خجالت چشمانت

من ، تو

چه زیبا در کنار هم 

/ 0 نظر / 5 بازدید