بیییییپپ...

توی اقیانوس افکارم غرق شدم . برم یا نرم آینده خودم یا آینده اون  عشقم یا هدفم پول یا علاقه  موندم کدومشون رو انتخاب کنم خودم رو یا قلبم رو منطق رو یا احساس رو ...

هر دو رو ؟ 

نه نمیشه  یا ......... یا هرگز .

 

لعنت به این ..بییییپپ...       

/ 0 نظر / 6 بازدید