دو خط سنگک

دو خط نا موزون موازی

در امتداد یک دشت

می دویدند چون دو اسب رم کرده

و در میان

سینه های یکدیگر می خوردند  ؟  علف !

و لیس می زدند هم را همچو

لیس کودکی بر قاشق شکلات

بر سر میز صبحانه

صبحانه ای با نان بربری

و لواش ...

جای تافتون خالی

آه جای تافتون خالی ...

پس سنگک را چه شد ؟

سنگک را که خورد ؟!

/ 0 نظر / 7 بازدید