پرنده

رهایی این نیست 

که در بند نباشی

رهایی جایی معنی میده که

تو آغوش کسی باشی

و احساس کنی بال در آوردی

حالا هر چقدر که بیشتر احساس رهایی کنی

بیشتر پرواز می کنی

اگرم نه  آخرش یه زنجیر که بهت وصله 

جلوی اوج گرفتنت رو می گیره 

/ 4 نظر / 18 بازدید
a lone daughter

بگذار ســـرنوشـــت راهـــش را بـــرود ... ! مـــن ، همیــن جا ، کنار قـــول هـایت ، درســــت روبــروی دوســـت داشتـــنت ، و در عمــــق نبـــودنت ، محـــــکم ایــستاده ام ...

نیکو

سلام در زنجیر ماندن سخت است باید آزاده بود...

مرضی

به به احسنت برادر... تبارک ا...[نیشخند]