لام

یگانه لحظات لذت بخشم را لحظه لحظه

نثار لحظات خوشی که

هر لحظه اش برایم عمری بود

می کنم ..

و این واج آرایی حرف لام را

به پاش شوقی که لحظات به تو فکر کردن به من می دهد

می گذارم و لذت می برم .

/ 0 نظر / 6 بازدید