گدایی

شبیه دستان کودکی شده ام
که هر روز سمت هزاران غریبه دراز می شود
اما تنها یک آشنا
درد او را می فهمد 
و رنج او را می کشد 
و تنها یک نفر با نفرت به او نگاه می کند
همان آشنایی که رنج او را می فهمد 
و با قی آن هزار ها 
بی تفاوت رد خواهند شد 
رد خواهند شد 
...

/ 0 نظر / 32 بازدید