ما معتادیم

 

ما به هم معتادیم

مثل سیخ وسنجا ق

مثل قلیون و ذغال

مثل دود و سیگار

مثل تل با بافور

مثل چای و شیره

مثل گرد ولوله

مثل پایپ و شیشه

ما به هم معتادیم

مثل ساقه به درخت

مثل بوته به زمین

من تو را و تو مرا

دوست داریم همین 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید